Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Freehead s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 057 49 719, DIČ: CZ 057 49 719 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 97784 (dále jako „Poskytovatel“).
 2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „Uživatel“). Uživatel bere na vědomí, že aplikace není určena pro spotřebitele.
 3. Aplikací se rozumí webová aplikace , dostupná z adresy logicalplan.com (dále jako „Aplikace“)
 4. Smlouvou se rozumí Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace, práva a povinnosti plynoucí účastníkům z této Smlouvy jsou tvořeny těmito Obchodními podmínkami (dále jako „Smlouva“)
 5. Obsahem se rozumí data, údaje či jiný obsah, který Uživatel prostřednictvím Aplikace nebo Uživatelského účtu vytvořil, zobrazil, nahrál, uložil, vložil či šířil (dále jako „Obsah“)
 6. Uživatelským účtem se rozumí účet Uživatele zřízený v Aplikaci, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje k Aplikaci (dále jako „Uživatelský účet“)
 7. Internetovými stránkami se rozumí stránky na adrese logicalplan.com na nichž je umístěna Aplikace (dále jako „Internetové stránky“)

2. Předmět Smlouvy

 1. Na základě uzavřené Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli na dobu trvání Smlouvy nevýhradní licenci k užívání Aplikace. Uživatel tuto licenci za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami přijímá. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci v rozsahu tarifu, který má aktivován.
 2. V případě placených tarifů je Uživatel za užívání Aplikace povinen platit Poskytovateli úplatu v závislosti na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, a to ve výši a za podmínek blíže uvedených v aktuální nabídce Poskytovatele a v těchto Obchodních podmínkách.

3. Uzavření Smlouvy

 1. Uživatel bere na vědomí, že Smlouva je uzavřena prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.
 2. Poskytovatel činí na svých Internetových stránkách veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Při registraci je Uživatel přesměrován na formulář, do kterého vyplní své údaje požadované Poskytovatelem. Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost uvedených údajů. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto Obchodní podmínky, a to v takovém formátu, který umožňuje jejich uložení v datové podobě na elektronické zařízení s možností jejich pozdějšího zobrazení. Uživatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky vytiskne či uloží. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, a že se detailně seznámil s jejich obsahem.
 4. Smlouva je uzavřena pouze s Uživatelem, který uvede při registraci svoji emailovou adresu, na níž bude Uživateli za účelem autorizace Poskytovatelem zaslána e-mailová zpráva, která bude obsahovat internetový odkaz k autorizaci Uživatele.  Poté, co Uživatel klikne na internetový odkaz zaslaný Poskytovatelem  Návrh na uzavření Smlouvy je akceptován, Smlouva nabývá účinnosti a Uživatelský účet je zřízen.

4. Trvání Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Smlouva zaniká spolu se zrušením Uživatelského účtu.
 3. Smlouva zaniká v případě zrušení celé Aplikace ze strany Poskytovatele.
 4. Uživatel je oprávněn kdykoliv jednostranně zrušit svůj Uživatelský účet, a to prostřednictvím emailového požadavku zaslaného na adresu: info@logicalplan.com
 5. Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Poskytovatele a Uživatele.
 6. Pokud Uživatel poruší povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, je Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:
  • Zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace.
  • Zrušit či znepřístupnit Uživatelský účet Uživatele.
 7. Poskytovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, ani mu proplatit nevyužité kredity v případě, že:
  • Uživatel zruší svůj Uživatelský účet, aniž by Poskytovatel porušoval některou ze svých povinností.
  • Poskytovatel zruší Uživateli Uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.
 8. Po ukončení Smlouvy může Poskytovatel dle svého uvážení:
  • Odstranit veškerý Uživatelův Obsah, v takovém případě nemá Uživatel vůči Poskytovateli právo na jakoukoliv náhradu.
  • Ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace a umožnit Uživateli jeho stáhnutí.
 9. Zrušení Uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli veškeré dlužné částky.
 10. Poskytovatel není povinen zajistit, aby byl Obsah exportovatelný, využitelný v aplikacích třetích stran či strojově čitelný.
 11. Uživatel bere na vědomí, že pokud Poskytovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

5. Aplikace a její užití

 1. Uživatel užíváním Aplikace vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami a prohlašuje, že je detailně seznámen s Aplikací a jejími funkcemi.
 2. Aplikaci poskytuje Poskytovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakkoliv Aplikaci měnit bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Poskytovatel je oprávněn měnit a upravovat Aplikaci i Uživatelům, kteří již mají uzavřenou Smlouvu bez jejich souhlasu.
 3. Konkrétní funkce aplikace, velikost datového prostoru, počet projektů a počet dalších profilů mohou být závislé na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil. Konkrétní specifikace služeb v závislosti na zvoleném tarifu jsou zveřejněny na Internetových stránkách.
 4. Tarify jsou placené a neplacené. Volbu tarifu Uživatel provede při registraci nebo následně při využívání služby. Uživatel může kdykoliv neplacený tarif změnit na placený. Pokud Uživatel přejde z placeného tarifu vyšší třídy (tj. tarif s vyšší cenou) na placený tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší cenou), bere Uživatel na vědomí, že mu může být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené poskytovatelem pro druh tarifu, na který Uživatel přešel. Uživatel nemůže přejít z placeného tarifu na tarif neplacený.
 5. V případě neplaceného tarifu není Uživatel povinen za užívání Aplikace platit Poskytovateli úplatu. Uživatel bere na vědomí, že neplacený tarif může mít omezeny některé funkce, méně datového prostoru a může užívat méně profilů. Poskytovatel může podmínky a rozsah aplikace neplaceného tarifu jakkoliv měnit a může ho i zcela zrušit.
 6. V případě placeného tarifu je Uživatel povinen za užívání Aplikace platit úplatu formou kreditů ve výši, kterou Poskytovatel uvádí na Internetových stránkách. U placených tarifů je Poskytovatel oprávněn měnit výši úplaty či velikost poskytovaného datového prostoru a počet uživatelů, které bude mít Uživatel od Poskytovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem úplata prozatím zaplacena.
 7. Jakmile Uživatel dosáhne limitů stanovených pro neplacený tarif, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, může být Poskytovatelem vyzván, aby přešel na některý z placených tarifů. Obdobně může Poskytovatel vyzvat Uživatele, aby přešel z placeného tarifu nižší třídy na placený tarif vyšší třídy, pokud Uživatel dosáhne limitů stanovených pro placený tarif nižší třídy.

6. Povinnosti Uživatele při užívání aplikace

 1. Pro účely zřízení Uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Poskytovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého Uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Poskytovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.
 2. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Poskytovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:
  • Odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Poskytovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy.
  • Prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Poskytovatele.
  • Vkládat do aplikace nebo užívat prostřednictvím aplikaci Obsah, který je autorským dílem a Uživatel k němu nemá odpovídající licenci.
  • Užívat Aplikaci k nezákonným činnostem.
  • Odesílat prostřednictvím Aplikace nevyžádaná obchodní sdělení či spamy.
 3. Poskytovatel je bez předchozího upozornění oprávněn odstranit či zablokovat Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Za účelem šetření porušení těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel vyslovuje svůj souhlas.
 4. Uživatel je povinen zabezpečit a chránit své přihlašovací údaje k Aplikaci. Uživatel není oprávněn přihlašovací údaje sdělit třetí osobě. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Poskytovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové. Poskytovatel je oprávněn pro vystavení nových přihlašovacích údajů požadovat ověření totožnosti Uživatele.
 5. Uživatel se zavazuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Poskytovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.
 6. Uživatel může mít založen pouze jeden Uživatelský účet s bezplatným tarifem.
 7. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Poskytovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím webových stránek, e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Poskytovatele.
 8. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru. V případě zjištění této činnosti může Poskytovatel Uživateli bez předchozího upozornění zamezit přístup do Aplikace.
 9. Uživatel bere na vědomí, že může nastat dočasné omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
 10. Pokud Uživatel svůj Obsah sdílí s jinými osobami (např. tím, že s těmito osobami řeší společný projekt), souhlasí s tím, že všichni, se kterými je Obsah sdílen, jej mohou zdarma používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, přenášet, zobrazovat a vytvářet. 
 11. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Poskytovatele.
 12. Nahráním obsahu do aplikace Uživatel dává Poskytovateli právo a licenci tento obsah použít, zaznamenat, rozmnožit, publikovat, zaslat a jakkoliv jinak užít za účelem poskytování služeb Aplikace Uživateli a za účelem zlepšování a analyzování Aplikace.

7. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu jakékoliv újmy. Uživatel je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat. Poskytovatel zásadně neodpovídá ze ztrátu dat Uživatele.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za Obsah ani za porušení práv třetích osob. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel. V případě, že by z důvodu činnosti Uživatele nebo jeho Obsahu došlo ke vznesení oprávněného nároku třetích osob vůči Poskytovateli, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli škodu, kterou tímto Poskytovateli způsobil. Poskytovatel může nárok na náhradu škody jednostranně započíst na nevyčerpané kredity Uživatele.

8. Platební podmínky

 1. Poskytovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci dle zvoleného tarifu. Funkce Aplikace dle zvoleného tarifu se Uživateli zpřístupní po zaplacení úplaty zvoleného tarifu.
 2. Úplatu za zvolený tarif Uživatel provede v Aplikaci prostřednictvím zakoupených kreditů. Po zvolení tarifu a délky jeho předplatného je Uživateli příslušný počet kreditů automaticky strhnut z jeho účtu. V případě, že Uživatel nemá dostatečný počet kreditů, je na tuto skutečnost upozorněn a zvolený tarif není Uživateli zpřístupněn.
 3. V případě, že má Uživatel zvolen placený tarif a vyčerpal dobu předplatného, je mu automaticky strhnut příslušný počet kreditů za zvolený tarif na další měsíc. V případě, že Uživatel nemá dostatek kreditů, je na tuto skutečnost předem upozorněn emailem. Pokud i přes upozornění kredity nedobije, je mu Uživatelský účet automaticky zablokován. Dobitím kreditů postačujících na zaplacení měsíčního tarifu bude Uživatelský účet automaticky odblokován. V případě, že si Uživatel Uživatelský účet do 21 dnů dobitím kreditů od jeho zablokování neodblokuje, jsou mu smazána veškerá data v Aplikaci a veškerý Obsah.
 4. Poskytovatel Uživatele předem upozorní na ukončení doby předplatného a vyčerpání kreditů.
 5. Objednávka nových kreditů probíhá prostřednictvím Aplikace. Cena kreditů je uvedena na Internetových stránkách. Objednávka kreditu je závazná a je účinná okamžikem, kdy klient na Internetových stránkách kliknutím na tlačítko potvrdí objednávku. Na základě objednávky kreditů zašle poskytovatel Uživateli na jeho kontaktní email platební údaje. Po uhrazení ceny kreditů bude Uživateli zaslána konečná faktura v elektronické formě. Uživatel souhlasí s tím, aby mu faktury byly zasílány pouze elektronicky prostřednictvím emailu.
 6. Uživatel je povinen při platbě uvést variabilní symbol uvedený v emailu s platebními údaji, v opačném případě nemusí být jeho platba správně identifikována. Poskytovatel neodpovídá za to, pokud bude platba z důvodu nesprávného variabilního symbolu připsána na kreditový účet jiného Uživatele.
 7. Kredity budou Uživateli dobyty na jeho kreditový účet do 1 pracovního dne od připsání celé platby za kredity na účet Poskytovatele.
 8. Úplata za již zakoupené kredity je nevratná. Uživatel je povinen kredity vyčerpat do 2 let od jejich zakoupení, jinak bez náhrady propadají.
 9. Poskytovatel je plátcem DPH. Ceny kreditů uvedené v ceníku jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.

9. Ochrana údajů a zasílání Obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je poskytl Poskytovateli (dále též „Osobní údaje“). Souhlas se zpracováním Osobních údajů je poskytnut na dobu nezbytně nutnou k uplatnění a splnění všech práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem jakožto správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, a to pro účely plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 4. Uživatel souhlasem s Obchodními podmínkami potvrzuje, že byl Poskytovatelem v souladu s ustanovením § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování Osobních údajů a svých právech.
 5. Uživatel potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že Aplikace ukládá Obsah a Osobní údaje Uživatele, a že ty mohou být ukládány a zálohovány i v zařízeních třetích osob.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům či Obsahu jednotlivých Uživatelů a tyto Osobní údaje či Obsah zneužijí nebo je zpřístupní jiným osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 8. Aplikace může uchovávat IP adresu Uživatele a ukládat či používat cookies.
 9. Poskytovatel může využívat Obsah a Osobní údaje za účelem zlepšování a individualizace možností a nastavení Aplikace. Osobní údaje Poskytovatel může používat také ke komunikaci s Uživatelem, například při podávání informací o Aplikaci. Poskytovatel může používat Obsah a Osobní údaje k tomu, aby Uživateli zobrazoval vhodnou reklamu.
 10. Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou adresu či prostřednictvím Uživatelského účtu zasílána Obchodní či jiná sdělení Poskytovatele, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a s vědomím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.
 2. Případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že k rozhodování sporů je příslušný obecný soud Poskytovatele.
 3. Uživatel souhlasí s tím, aby ho Poskytovatel mohl použít jako referenčního zákazníka. Za tímto účelem Uživatel poskytuje Poskytovateli souhlas k užití jeho jména a loga mezi referencemi.
 4. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může tyto Obchodní podmínky jednostranně jakýmkoliv způsobem měnit. Nové znění Obchodních podmínek je vůči Uživateli účinné okamžikem zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na Internetových stránkách.
 5. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná těmito Obchodními podmínkami mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Poskytovatele uvedena na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování Uživatelského účtu.
 6. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.
 7. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.
 8. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto Obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 26.1.2017
LogicalPlan na 14 dní zdarma máte na dosah ruky
Plánování projektů se právě stalo jednodušším!

Na e-mail jsem vám odeslali pozvánku do LogicalPlan. Pokud ještě nedorazila a nenašli jste ji ani ve spamu, zkuste počkat, občas to trvá až hodinu.

Zadaný e-mail je již registrován

Prosím, zkontrolujte si došlou poštu nebo se přihlaste na adrese app.logicalplan.com

Nastala chyba, prosím zkuste to později.